Nostalgia gnaws at my heart

Nostalgia gnaws at my heart